ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY

ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY

odszkodowania medyczne | odszkodowania za poślizgnięcie się


Jak uniknąć odpowiedzialności na zasadzie ryzyka

Jak uniknąć odpowiedzialności na zasadzie ryzyka

Olej napędowy i opałowy


Z niedawnych przepisów wynika, że bardzo dużo firm stosuje w swojej firmie Olej napędowy Nowy Dwór Gdański do codziennej działalności. Mało kto posiada wiedzę, że zgodnie z przepisami prawa prowadzący we własnym zakresie firmę lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił natury np. pary itp. ponosi odpowiedzialność za szkodę na mieniu lub osobie, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda wystąpiła wskutek siły wyższej albo z powodu z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Dodatkowo ustawodawca polski rozszerzył zasady odpowiedzialności na zasadzie ryzyka także na firmy wytwarzające środki wybuchowe oraz na firmy wykorzystujące takie środki.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka powoduje to, że osoba, która poniosła szkodę nie jest zobligowana udowadniać winy sprawcy. W tym przypadku wina jest domniemywana. Oczywiście nie jest to jednak odpowiedzialność bezwzględna. Występują okoliczności wyłączające odpowiedzialność takiej firmy. Są to przesłanki egzoneracyjne . Do przesłanek tych zaliczyć możemy siłę wyższą. Siła wyższa występuje wtedy, gdy żadna ze stron nie jest w stanie przewidzieć wyników zajścia i nie ma wpływu na jego powstanie. Do sytuacji takich można zaliczyć np. powódź, pożar. Drugą z przesłanek egzoneracyjnych jest wyłączna wina poszkodowanego. W tym przypadku ciężko nakładać odpowiedzialność na podmiot trzeci za działania, które poszkodowany wykonał i chciał je wykonać. Przykładowo kierujący pojazdem wprawianym w ruch Olej opałowy Nowy Dwór Gdański nie będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną osobie, która wpadła pod koła tego pojazdu i chciała to uczynić. Będą to więc okoliczności wyjątkowe, które odmiennie od uregulowania ustawowego nakazują zwolnienie podmiotu prowadzącego działalność wprawianą w ruch za pomocą sił przyrody z ponoszenia odpowiedzialności za szkodę. Odpowiedzialność ta wynika z art. 435 kodeksu cywilnego.

Przeczytaj również w kategorii: Olej napędowy i opałowy

Olej opałowy kiedy używać ?
Olej napędowy i opałowy
Z niedawnych wiadomości wynika, że dużo spółek kapitałowych używa w swojej firmie
Olej opałowy - czy należy płacić akcyzę
Olej napędowy i opałowy
Olej opałowy to temat która niewielu wydaje się wymagająca uwagi. Okazuje się jednak, że nieświadomość dotycząca właściwego stosowania te...