Kolejną materią pozostającą w zakresie naszej działalności są wypadki w rolnictwie (wypadek w gospodarstwie rolnym). Zgodnie z treścią art. 44 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152 z późn. zm.) na rolniku spoczywa obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Przez pojęcie rolnika należy rozumieć osobę fizyczną, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, a także dzierżawcę, najemcę, czy też użytkownika gospodarstwa rolnego. Wspomniana ustawa definiuje również pojęcie gospodarstwa rolnego, którym jest obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Według ustawy z dnia 22 maja 2003 r. ubezpieczenie OC rolników obejmuje nie tylko rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, ale również osoby pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a także osoby pracujące z rolnikiem w jego gospodarstwie. Należy również wskazać, iż dla objęciem zakresem ubezpieczenia OC rolników osób pracujących z rolnikiem w gospodarstwie rolnym nie ma znaczenia ani podstawa prawna ani sposób zawarcia umowy dotyczącej wykonywania tej pracy.

 

Jeżeli doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym i przez w/w osoby została wyrządzona szkoda, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, roztrój zdrowia lub utrata, zniszczenie bądź uszkodzenie mienia to wówczas osobie Poszkodowanej przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolników. Jednakże prawodawca przewidział, iż z ubezpieczenia OC rolników pokrywane są wyłącznie te szkody, które powstały w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odpowiedzialność obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, jednakże nie dotyczy zdarzeń związanych z życiem prywatnym rolnika, co w praktyce jest bardzo często nie do rozgraniczenia. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 26 lutego 1985 roku, sygn. akt IV CR 49/85 (publ. OSNC 1985/12/200) przez pojęcie szkody związanej z posiadaniem gospodarstwa rolnego należy rozumieć nie tylko szkody, które pozostają w związku z wykonywaniem w gospodarstwie rolnym czynności ściśle rolniczych (agrotechnicznych, ogrodzeniowych i hodowlanych itp), lecz również szkody wynikające z szeroko pojętego funkcjonowania gospodarstwa rolnego (np. szkody wynikające z wykonywania przez rolnika lub inne osoby, usług budowlano-montażowych, naprawczych i im podobnych).

 

Należy pamiętać, iż zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym (art. 53 ustawy). Biorąc pod uwagę wykładnię literalną tego przepisu zakład ubezpieczeń nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli roszczenia dotyczą szkody osobowej tzn. takiej, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, roztrój zdrowia lub jego utrata.

 

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych zakład ubezpieczeń ma prawo domagać się od sprawcy wypadku zwrotu świadczeń wypłaconych z tytułu ubezpieczenia OC.

 

Poszkodowanemu, który na skutek wypadku w rolnictwie poniósł szkodę osobową przysługiwać będą w zależności od okoliczności sprawy następujące roszczenia:

 

  • zadośćuczynienie za krzywdę i uszczerbek na zdrowiu;
  • zwrot kosztów leczenia, wizyt lekarskich, dojazdów, opieki, specjalnej diety itp.;
  • zwrot utraconych dochodów;
  • renta ( z tytułu niezdolności do pracy, z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);

 

Jeżeli skutkiem wypadku w rolnictwie jest śmierć Poszkodowanego rodzina może ubiegać się o:

 

  • stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej;
  • zwrot kosztów pogrzebu;
  • rentę alimentacyjną;
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;