Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych):

 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Należy dodać, że do takich wypadków zalicza się też wypadek:

 

  • w podróży służbowej (w okolicznościach innych niż wyżej określone), o ile nie był skutkiem postępowania pracownika nie mającego związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

Chodzi zatem o zdarzenie, które miało miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, a także czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia oraz w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między jego siedzibą a miejscem, w którym wypełniane są obowiązki wynikające ze stosunku pracy. W tym ostatnim przypadku nie chodzi o codzienne przebywanie drogi z domu do (lub z) pracy. Jeśli wtedy dojdzie do wypadku, nie jest on kwalifikowany jako wypadek przy pracy, a poszkodowany w nim pracownik będzie mógł wystąpić do ZUZ-u o rentę z tytułu niezdolności do pracy, jednakże nie będzie mu przysługiwało jednorazowe odszkodowanie, ponieważ w takim przypadku przepisy tego nie przewidują.

 

Jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stałym uszczerbkiem jest takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, natomiast długotrwałym – naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności na dłużej niż 6 miesięcy, jednakże stan zdrowia może się poprawić. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy nie przeprowadza się od razu, ale w momencie zakończenia leczenia i rehabilitacji. Do jednorazowego odszkodowania ma także prawo członek rodziny poszkodowanego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy, w takim przypadku wniosek do ZUS-u składa np. małżonek zmarłego.

 

Poszkodowany nie otrzyma świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku okaże się naruszenie przez niego przepisów o ochronie życia i zdrowia spowodowane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo. Podobne konsekwencje poniesie osoba, która będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych przyczyniła się w znacznym stopniu do wypadku. Prawo do świadczeń zachowuje w takich przypadkach członek rodziny ubezpieczonego, który zmarł na skutek wypadku, do którego doprowadził takim zachowaniem.

 

W przypadku gdy szkoda doznana przez pracownika w wyniku wypadku przy pracy nie została w całości pokryta przez ZUS może się on domagać odszkodowania od pracodawcy.

 

Odpowiedzialność pracodawcy ma charakter uzupełniający, bo odszkodowania można się domagać dopiero po uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS. Zasady tej odpowiedzialności odszkodowawczej określają przepisy prawa cywilnego, a szczególnie art. 415 k.c. (Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia). Występując o odszkodowanie od pracodawcy pracownik musi udowodnić, że szkoda nastąpiła na skutek czynu niedozwolonego pracodawcy, a także wykazać związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody. Winą pracodawcy będzie przede wszystkim zaniedbanie obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

Świadczenia jakie może uzyskać są analogiczne, jak te występujące w przypadku wypadków komunikacyjnych (zadośćuczynienie, zwrot kosztów, renta).